Indkøbskurv

0item(s)

Din indkøbskurv er tom.

Product was successfully added to your shopping cart.

Bestilling af spisebord (Eks. på annonce - ikke til salg)

Vær den første til at bedømme dette produkt

Hurtigt overblik

Privat søger en lærling til at bygge et langt spisebord.

By: Rødovre

Kommune: Rødvovre

Størrelse: ca. 1 mdr.

Vægt: 1 kg

Materiale: Eg

Lagerstatus: På lager

Kun 3 left

30,00 DKK

Detaljer

Vi søger en meget dygtig lærling, der kan bygge et langt og flot spisebord.<br />
Materiale står vi for.<br />
Bordet må gerne se ud som vist her på billedet.<br />
Pris for hele projektet: 3000 kr.

Eks. på udregning af salær:

Det er således at studerende, privatpersoner ikke er momsregistreret/momspligtige af omsætning under kr. 50.000. Således når de sætter en vare til salg herinde, skal sælger ikke påføre moms ligesom køberen heller ikke kan få denne moms godtgjort.

For at kunne illustrere det bedst muligt har vi angivet et eksempel:

En service opgave:

Hvis du udbyder en IT- opgave til 3.000 kr. for 17 timer i 14 dage, så vil regnestykket, når den bliver solgt, vil se således ud:

  • IT-opgave:                                                                 Kr.   3.000
  • Provision, 20% af kr. 3.000                                      Kr.    600
  • Moms heraf: 25% af kr. 600                                   Kr.   150
  • I alt for salg af IT-opgaven                                      Kr.    3.750

Et produkt til salg:
Hvis du har en vare, som du gerne vil have solgt,  som en hængkøje, som du vil have kr. 1.000 for. Du opretter en annonce og vælger at der ingen moms er på varen.

Regnestykket, når den bliver solgt, vil se således ud:

  • Hængekøje:                                                                  Kr. 1.000
  • Provision, 20% af kr. 1.000                                         Kr.    200
  • Moms heraf: 25% af kr. 200.                                      Kr.      50
  • I alt for salg af hængekøjen                                        Kr. 1.250


Det er samme fremgangsmåde, såfremt der er tale om en tjenesteydelse. Her vil der blot være krav om indberetning af lønudbetalingen til e-indkomst (SKAT), for at virksomhederne kan få fradrag på dem.


Køb af service annoncer for at få kontakt info:

Du som kunden betaler 30 kr. for at modtage annonce udbyderens kontakt info, som skal kontakte dig inden 24 timer. Læs handelsbetingelserne.
Annonce prisen på 30 kr. bliver sponsoreret til foreningen House of Innovative Selection, som målrettet vil bruge disse ressourcer til arrangere events, webinar, kurser, nytænkende foredrag og live facebook, der bliver afholdt som landsdækkende debat for alle.


Fragt: Udgifter ved fragt betales af køber, med mindre andet aftales imellem køber og sælger. Se handelsbetingelserne

 

 

 


Se præsentationsvideo af konceptet her:

 Præsentationsvideoer for vores målgrupper her:

 


 

 
HANDELSBETINGESLER
---oo0oo---

§ 1
Generelt

Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Innovative Selection ApS, cvr.nr. 36892307, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (herefter benævnt Formidleren) ved leverancer til Køber.

Såfremt andet ikke er nævnt i disse salgsbetingelser, gælder Lov om handelsformidlerer og handelsrejsende.

§ 2
Produkt og fortrydelsesret

Produktet/ydelsen er en prototype og sælges som en sådan.

Formidler skaber alene kontakt mellem sælger og køber, hvorfor evt. mangler ved de af sælger leverede ydelser, er Formidleren uvedkommende.

Ved accept af nærværende handelsbetingelser gives der samtidig afkald på fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 17.

§ 3
Tilbud, priser og betaling

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms og betaling skal være sket inden leverance vil ske.

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til sælger inden 14 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter og gebyrer i h.t. Renteloven. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

§ 4
Mangler

Såfremt det leverede produkt/ydelse er behæftet med mangler, skal Køber kontakte Formidleren, som herefter videreformidler henvendelsen til sælger.

Innovative er ikke ansvarlig for evt. mangler ved det leverede. Evt. krav skal rettes mod sælger.

§ 5
Personoplysninger

Samtidig hermed giver jeg samtykke til at Innovative opbevarer de af mig afgivne oplysninger og disse alene slettes efter skriftlig henvendelse fra mig. Der gives ligeledes samtykke til at Innovative Selection ApS videregiver disse oplysninger til samarbejdspartnere, som herefter er ansvarlige for opbevaring af mine oplysninger.


§ 6
Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig overfor Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger udenfor sælgers kontrol.

§ 7
Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal behandles ved den retskreds, hvor sælger er hjemmehørende.
---oo0oo---SAMHANDELSAFTALE
(Ydelser og produkter)

---oo0oo---

§ 1
Parterne


Mellem

Innovative Selection ApS
cvr.nr. 36892307
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
(herefter benævnt Formidleren)


og

(herefter benævnt Sælgeren)

er der dags dato indgået følgende samhandelsaftale (i det følgende benævnt Aftale/Aftalen).

Såfremt andet ikke er nævnt, gælder Lov om handelsagenter og handelsrejsende.

§ 2
Formål og Ydelser:

Formidleren skal som uafhængig og selvstændig eneformidler formidle og fremme afsætningen af de af Sælgers i annonceteksten anførte Ydelser/produkter (i det følgende kaldet Ydelser).

Formidleren er berettiget til at opsætte krav til produktion/Ydelse, opsætning af billeder, levering m.v.

Formidleren er berettiget til at suspendere salgsbestræbelserne, såfremt krav ikke overholdes eller såfremt Formidleren finder andet grundlag for at suspendere salgsbestræbelser.

§ 3.
Eksklusivitet og fortrinsret

Sælgeren forpligter sig til ikke at give andre personer eller virksomheder ret til at sælge og/eller formidle salg af produkter omfattet af bilag 1. Ligeledes har Formidleren fortrinsret til salg af Sælgerens øvrige produkter til kunder.

Sælgeren skal underrette Formidleren om alle forespørgsler og henvendelser vedrørende produkter fra kunder.

Sælgeren er berettiget til at afslutte forretninger direkte med kunderne, såfremt dette sker i overensstemmelse med udbudsvilkår eller tilbud, men skal straks underrette Formidleren herom. Formidleren er berettiget til provision af sådant salg i overensstemmelse § 10 om provision.

Såfremt Sælger overensstemmelse med nærværende bestemmelse og uden underretning af formidleren køber flere produkter/ydelser i henhold til den formidlede kontrakt, er formidleren berettiget til provision jfr.§ 10.

Såfremt Sælger ikke selvstændigt underretter Formidleren om eventuel yderligere køb, vil dette medføre en bod på provision i henhold til § 10 gange 5 dog minimum kr. 5.000,00.

Sælger skal senest 3 døgn efter bestilling afsende eventuelle bestilte produkter/ydelser eller kontakte Innovative.

§ 4.
Afslutning og opfyldelse af Aftaler

Formidleren er berettiget til at formidle kontakten mellem Sælger og kunden samt efter godkendelse fra Sælger, at forelægge tilbud om udførelse af Ydelsen for kunden. Handelsbetingelser i øvrigt fremgår af hjemmesiden.

Formidleren er berettiget til at modtage betaling for solgte varer/ydelser, men evt. ændringer i forhold til udbudsvilkår skal skriftligt accepteres af Sælger.

Sælger er forpligtet til, at besvare evt. henvendelser fra formidleren/ kunden indenfor 24 timer og afsende/aftale varen/ydelsen indenfor 3 hverdage

Når varen/ydelsen solgt eller der føres forhandlinger om salg, er Sælger forpligtet til straks at kontakte Formidleren for fjernelse af annonce.

Modtager Formidleren direkte fra kunden reklamationer om mangler, forsinkelse m.v., skal Formidleren straks videreformidle reklamationen til Sælger. Formidleren er ikke bemyndiget til at træffe afgørelse i anledning af sådanne henvendelser, men skal i øvrigt varetage Sælgers interesser bedst muligt.

§ 5.
Formidlerens overordnede opgaver

Formidleren skal ved udførelsen af sit hverv varetage Sælgers interesser og handle loyalt og redeligt.

Formidleren skal følge rimelige forskrifter fra Sælgeren, uanset om sådanne forskrifter udtrykkeligt er anført i denne Aftale.

§ 6.
Sælgers overordnede og opgaver

Sælgeren skal handle loyalt og redeligt overfor Formidleren. Sælgeren skal især (i) stille det nødvendige materiale vedrørende Ydelserne til rådighed for Formidleren, herunder tekniske dokumenter (ii) og skaffe Formidleren de oplysninger, der er nødvendige for hvervets gennemførelse.

Sælger alene har ansvaret for opfyldelsen af de indgåede Aftaler, herunder for garantireparationer, afhjælpning, omlevering, overholdelse af leveringsfrister, support, forsendelse, instruktion m.v.

Parterne skal så vidt muligt i fællesskab fastlægge Ydelsernes pris og øvrige salgs- og leveringsbetingelser, således at disse til enhver tid afspejler den aktuelle konkurrencesituation. I mangel af enighed herom tilkommer det dog Formidleren alene at fastsætte priser og øvrige salgsvilkår.

§ 7.
Vareprøver, mønster m.v.

Sælger forsyner omkostningsfrit Formidleren med alle nødvendige oplysninger, der er nødvendige for Formidlerens udførelse af hvervet. Dette materiale er Sælgers ejendom.

§ 8.
Markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger

Formidleren skal arbejde målrettet og effektivt for salget af Ydelserne på Formidlerens hjemmeside. Herunder kan Formidleren frit vælge at offentliggøre navne og Ydelser, der er omfattet af Aftalen.

§ 9.
Sælgers indeståelser

Sælger indestår overfor Formidleren at have uindskrænket ejendomsret til solgte Ydelser, såvel materielt som immaterielt.

§ 10.
Provision.

Formidleren har krav på provision af Aftaler, der indgås mens sælgerforholdet består, hvis:

Aftalen er kommet i stand ved Formidlerens medvirken.

Aftalen uden Formidlerens medvirken er indgået med en kunde, med mindre Sælger udtrykkeligt har forbeholdt sig direkte salg til pågældende kunde.

Formidlerens provision udgør 20 % af fakturabeløbet for alle Aftaler, der er omfattet af ovennævnte i § 10.

Provision beregnes af fakturabeløbet. Der beregnes ikke provision af forsendelses- og forsikringsomkostninger, moms, told og andre udgifter eller afgifter, som betales af køber.

Formidleren udsteder faktura og modtager betalinger fra kunden for produkter.

Ved ydelser faktureres alene provision i henhold til nærværende bestemmelse, mens parterne selv afregner ydelsen.

Formidleren kan kræve depositum i forbindelse med anvendelse af hjemmesiden.

Sælgeren er selv ansvarlig i forhold til Skat og moms, hvorfor Sælger opfordres til at kontakte egen rådgiver vedrørende dette.

Formidleren skal opgøre de indbetalte fakturabeløb med fradrag af provision ved udløbet af den måned, hvor varen er leveret hos kunden og fortrydelsesretten jfr. Forbrugeraftalelovens § 17 (14 dage) er udløbet.

Formidleren skal herefter senest 8 dage efter opgørelsen fremsende det opgjorte beløb til Sælger.

Formidleren er ikke berettiget til refusion af afholdte udgifter og udlæg, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

§ 11.
Provision efter Sælgerforholdets ophør.

Efter Aftalens ophør har Formidleren krav på provision af de i § 10 nævnte Aftaler, hvis salget er sket inden Aftalens ophør.

Formidleren har endvidere ret til provision, hvis Aftalen mellem kunden og Sælger hovedsageligt er bragt i stand ved Formidlerens virksomhed under Sælgerforholdets beståen og Aftalen er indgået inden for rimelig tid efter forholdets ophør.

§ 12
Adgang til bøger m.v.

Sælgeren kan fra Formidleren kræve alle oplysninger, herunder uddrag af forretningsbøger, som Formidleren har rådighed over, og som er nødvendige for, at Sælgeren kan efterprøve, om provisionsnotaen angiver de provisionsbeløb, der tilkommer Sælgeren.

Afslår Formidleren at give de i ovennævnte afsnit nævnte oplysninger til Sælgeren, eller er der begrundet tvivl om rigtigheden af disse eller af provisionsnotaen, kan Sælgeren kræve, at Formidleren efter dennes valg giver Sælgeren eller en af Sælgeren udpeget statsautoriseret eller registreret revisor adgang til at undersøge uddrag af Formidlerens bøger.

§ 13
Forretningshemmeligheder og fortrolighed

Teknisk information, knowhow, koncepter, metoder, immaterielle rettigheder samt hertil relateret information, der er udviklet af og/eller der ejers af Sælger, er at betragte som Sælgers forretningshemmeligheder, der ikke ubeføjet må videregives eller udnyttes af Formidleren. Denne forpligtelse gælder også efter Aftalens ophør.

§ 14
Opsigelse og ophør

Henhold til licensernes varighed.

§ 15
Misligholdelse

Ved Aftalens væsentlige misligholdelse er den ikke misligholdende part berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder berettiget til straks at ophæve Aftalen som misligholdt.

§ 16
Godtgørelse ved ophør

Ved Aftalens ophør har Formidleren krav på en godtgørelse, hvis og i det omfang:

Formidleren har skaffet Sælgeren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give Sælgeren betydelige fordele, og

betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder navnlig Formidlerens tab af provision af Aftale med disse kunder.

Krav på godtgørelse efter § 17, 1. afsnit finder tilsvarende anvendelse, hvis Aftalen ophører på grund af Formidlerens død.

Godtgørelse efter § 17, 1. afsnit fastsættes til et beløb, der svarer til 1. års vederlag beregnet på grundlag af Formidlerens gennemsnitlige årlige vederlag i de senest 3 år. Har Aftalen varet mindre end 3 år, beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden.

§ 17
Forpligtelser ved ophør

Ved Sælgeraftalens ophør skal Formidleren til Sælgeren  straks og for egen regning og risiko returnere al materiale, der tilhører Sælgeren og som er i Formidlerens besiddelse. Sælgeren er forpligtet til at modtage sådant materiale.

§ 18
Ingen tilbageholdelsesret

Formidleren kan ikke udøve tilbageholdelsesret i varer og andre aktiver, der tilhører Sælgeren.

§ 19
Overdragelse

Formidleren kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne Sælgeraftale, med mindre Sælgeren forinden skriftligt har samtykke hertil.

§ 20
Lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Randers.

Bliver Formidleren sagsøgt af en kunde eller anden tredjemand i anledning af Formidlerens formidling af tilbud til Sælgeren under denne Aftale, accepterer Sælgeren at kunne blive adciteret under en sådan sag, uanset ved hvilket værneting, Formidleren måtte være sagsøgt.

§ 21
Godkendelse

Nærværende er godkendt elektronisk af begge parter.

---oo0oo---


BRUGERBETINGELSER
---oo0oo---

Generelt:
Disse betingelser er gældende for enhver brug af House of Innovative Selection og det tilhørende websted, hvorfra der er adgang til oplysninger.

Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i disse betingelser, eventuelt på baggrund af ændringer i lovgivningen, hvorfor den dataansvarlige for House of Innovative Selection forbeholder sig retten til at foretage ændringer heri. Hvis der foretages ændringer, rettes datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet. Er der tale om væsentlige ændringer, vil man som bruger blive gjort opmærksom herpå. Alle brugere opfordres til jævnligt at tjekke, om betingelserne er blevet ændret.

Betingelserne gælder for alle, uanset i hvilken egenskab man benytter House of Innovative Selection eller webstedet i øvrigt. Det vil sige, at både privatpersoner, virksomheder, foreninger o. lign., der anvender House of Innovative Selection og/eller webstedet, ved accept er omfattet af disse betingelser.

2. Behandling af personoplysninger
Når man registrerer sig som bruger i House of Innovative Selection, afgiver man frivilligt personlige oplysninger, som registreres i House of Innovative Selection.

Personoplysninger afgives og registreres alene med det formål, at brugere kan anvende de muligheder, der er på House of Innovative Selection, jfr. også punkt 4.

Det er vigtigt for den dataansvarlige, at brugernes personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, ligesom det er vigtigt altid at handle i overensstemmelse med lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger.

2.1. Hvilken type personoplysninger afgiver man som bruger:
Personlige oplysninger udgør blandt andet kontaktoplysninger, herunder navn og e-mail-adresse.

2.2. Samtykke til behandling af personoplysninger:
Ved afgivelsen af personlige oplysninger giver man et udtrykkeligt samtykke til, at oplysningerne kan anvendes af den dataansvarlige og databehandleren med det formål, som fremgår af House of Innovative Selection, hvilket er at styrke og understøtte netværk og iværksætteri primært mellem studerende/færdiguddannede og virksomheder.

Det er herudover tilladt for den dataansvarlige og databehandleren at anvende personlige oplysninger i anonymiseret form, eksempelvis til brug for statistik og sammenligning. Personoplysninger anvendes ikke til markedsanalyser, markedsføring eller noget andet formål, medmindre man som bruger udtrykkeligt afgiver sit samtykke hertil.

2.3. Videregivelse af personoplysninger:
Personhenførbare oplysninger, hvilket vil sige oplysninger som kan identificere brugerens person, synliggøres først for House of Innovative Selections samarbejdspartner, når man som bruger selv aktivt viderestilles til disse link på websted. Man samtykker således i hver enkelt situation til, at egne personhenførbare oplysninger videregives til en tredjemand.

Når personoplysninger på baggrund af aktivering af et link på websted, er det den pågældende virksomheds ansvar at behandle personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

2.4. Indsigt i / redigering af personoplysninger:
Hvis man som bruger måtte ønske at redigere, deaktivere eller slette sine oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan dette gøres ved at benytte sit individuelle brugernavn og adgangskode, jvf. pkt. 3. Personoplysninger opbevares alene i House of Innovative Selection, så længe man som bruger selv ønsker det. Har man ikke været logget ind som bruger i 3 år, vil ens oplysninger automatisk blive slettet.

Som bruger har man ret til at få oplyst hvilke oplysninger, den dataansvarlige har registreret om brugerens person. Dette kan kontrolleres ved at logge ind i systemet, men der kan også rettes henvendelse til info@innovativeselection.dk.

Man kan ligeledes rette henvendelse til ovenstående, hvis man har andre spørgsmål i relation til behandlingen af personoplysninger, herunder hvis man ønsker at få foretaget ændringer eller slettet sine oplysninger.

Som udgangspunkt redigerer eller ændrer den dataansvarlige eller databehandleren ikke i de afgivne oplysninger.

3. Registrering og adgangskode
Ved tilmelding som bruger af House of Innovative Selection skal man oprette en adgangskode, som giver adgang til egne brugeroplysninger.

Alle brugere er ansvarlige for at holde adgangskoden fortrolig. Man er ligeledes ansvarlig for al brug af sin brugerprofil, hvad enten der er tale om en brug, man har autoriseret eller ej.

Som bruger accepterer man straks at give den dataansvarlige eller databehandleren besked, såfremt der er sket eller der er risiko for, at der vil ske en uautoriseret brug af adgangskode.

4. Formål med brug af House of Innovative Selection
House of Innovative Selection må alene anvendes til lovlige formål af personer, der søger beskæftigelse og oplysninger om karrieremuligheder, og af arbejdsgivere, der søger medarbejdere.

Som bruger af House of Innovative Selection erklærer man ikke at ville anvende House of Innovative Selection til at anbringe mangelfulde, forkerte eller unøjagtige oplysninger.

5. Ansvar for indholdet i House of Innovative Selection og det tilhørende websted:
Som bruger er man ansvarlig for egne oplysninger og for konsekvenserne af at placere dem i House of Innovative Selection og på det tilhørende websted.

Den dataansvarlige handler som passiv kanal for online distribution og offentliggørelse af oplysninger fra brugerne, og hverken den dataansvarlige eller databehandleren har nogen forpligtelse til at undersøge oplysninger og materiale, der placeres af brugerne på webstedet. Der er derfor ingen garanti for, at indholdet på webstedet er korrekt.

Såfremt den dataansvarlige eller databehandleren bliver bekendt med, at der findes oplysninger i House of Innovative Selection eller på webstedet, som ikke er i overensstemmelse med disse betingelser eller den dataansvarlige i øvrigt finder oplysningerne upassende til siden, kan den dataansvarlige eller databehandleren uden videre fjerne sådanne oplysninger.

Som afsender af indhold på dette websted indestår man for, at man har rettighederne til alt materiale der placeres på webstedet.

House of Innovative Selection og det tilhørende websted kan indeholde links til andre websteder tilhørende tredjepart. Disse links er alene medtaget som en service for House of Innovative Selections brugere, og deres placering på webstedet er ikke udtryk for, at den dataansvarlige eller databehandleren har godkendt indholdet af de tilhørende hjemmesider. Al brug af disse links og færden på de tilhørende hjemmesider sker således på egen risiko.

6. Ansvarsfraskrivelse:
Den dataansvarlige og databehandleren kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med nogen form for brug af House of Innovative Selection eller det hertil hørende websted. Nedenstående indebærer ikke begrænsninger heri, men er alene eksempler på situationer m.v., hvor den dataansvarlige og databehandleren ikke kan pådrage sig ansvar.

Den dataansvarlige og databehandleren indestår ikke for, at oplysninger offentliggjort af brugere er sande eller korrekte, ligesom den dataansvarlige og databehandleren ikke står bag eventuelle synspunkter, der udtrykkes af brugere. Som bruger accepterer man således, at enhver anvendelse af materiale m.v., offentliggjort af brugere, sker på egen risiko.

Den dataansvarlige og databehandleren garanterer ikke, at webstedet fungerer fejlfrit, eller at webstedet eller dets server er fri for computervirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis brug af webstedet, herunder materiale der findes på webstedet, resulterer i, at udstyr eller data skal serviceres eller udskiftes, er den dataansvarlige og databehandleren ikke ansvarlige for de dermed forbundne omkostninger.

Den dataansvarlige, databehandleren, leverandører eller andre parter med relation til House of Innovative Selection og/eller webstedet er ikke erstatningsansvarlig for nogen form for skader eller tab på baggrund af brug eller manglende mulighed for at benytte House of Innovative Selection eller det på webstedet placerede materiale.

7. Skadesløsholdelse:
Som bruger indvilliger man i at ville forsvare og holde den dataansvarlige og databehandleren samt disses medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og agenter fri for økonomisk og anden skade, samt for og imod ethvert krav, sagsanlæg eller andre forlangender, herunder rimelige advokat- og revisoromkostninger, der gøres gældende eller opstår i forbindelse med brug af House of Innovative Selection og / eller det tilhørende websted, herunder en brugers overtrædelse af disse betingelser. Den dataansvarlige skal straks orientere brugeren om ethvert sådant krav, sagsanlæg eller enhver retsforfølgning, og den dataansvarlige skal for brugerens regning bistå med forsvar af brugeren i forbindelse med sådanne krav, sagsanlæg eller retsforfølgninger.

8. Ophør:
Denne aftale træder i kraft, når man som bruger klikker på knappen 'Jeg accepterer', og den er gældende så længe man er registreret som bruger i House of Innovative Selection eller indtil nye betingelser erstatter disse, jf. pkt. 1.

Den dataansvarlige eller databehandleren kan til enhver tid afslutte en brugers registrering, herunder slette de registrerede oplysninger, hvis en bruger overtræder disse betingelser eller hvis den dataansvarlige eller databehandleren er ude af stand til at verificere eller autentificere oplysninger en bruger har placeret på webstedet. I så fald ophæves denne aftale mellem brugeren og den dataansvarlige.